Redekasser til ugler

Når du opsætter redekasser til ugler, kan du hjælpe uglerne i den danske natur. I Danmark yngler natuglen, sløruglen, perleugle, stor hornugle, mosehornuglen, skovhornuglen og kirkeuglen. Generelt har bestandene været faldende i det 20. århundrede, men et stort arbejde med at opsætte uglekasser ser nu ud til at bære frugt, så der igen er en lille fremgang af flere uglearter.

Natuglen – den mest udbredte ugleart

Den absolut mest almindelige ugle i den danske natur er natugle (Strix aluco). Miljøstyrelsen vurderer bestanden til at være 3000-4000 ynglepar. Som udgangspunkt yngler natuglen i naturlige huller og sprækker i gamle hule træer i ældre, lysåben løvskov. Sådanne gamle træer er dog en mangelvare i de effektivt drevne danske skove. Natuglen yngler derfor også gerne i opsatte redekasser, der udgør et godt og sikkert ynglested for den.

Natuglens yngleadfærd

Natugler lægger æg allerede i februar og marts måned. Hunnen udruger derefter æggene i løbet af en måneds tid, mens hannen sørger for for føden. Ungerne forlader som noget særegent reden, inden de kan flyve, blot 25-30 dage gamle. I maj måned kan man derfor være heldig at se nogle små natugleunger sidde på en gren tæt ved træets stamme. Uden flyvefærdigheder er ungerne udsatte for rovdyrangreb. Hunnen passer dog godt på sine unger, selvom de har forladt reden. Hun vil typisk sidde lige i nærheden og vogte over dem. Ungerne er er fuldt ud flyvefærdige, når de er tre måneder gamle.

Opsætning af redekasser til ugler

De opsatte uglekasser skal være på plads i god tid til ynglesæsonen, så uglerne kan nå at se kasserne an. Drejer det sig om en natuglekasse, kan den opsættes alle steder, hvor der er træer, i haver, parker og i skove. Kassen skal hænge mindst tre meter over jorden og som minimum over nederste grenkrans på træet. Det er også vigtigt, at der er fri for grene under indflyvningshullet, så uglen kan komme til, da den oftest kommer flyvende skråt nedefra op til kassen. Det kan være en god ide at lade redekassen støtte på stumpen af en afsavet gren. Dels skal ophænget ikke bære hele redekasse, og dels bliver det nemmere at opsætte kassen.

Perleugle, slørugle og kirkeugle

Også perleuglen, sløruglen og kirkeuglen har glæde af opsatte uglekasser. En perleuglekasse kan opsættes i lysninger i skove og i mindre beplantninger med gamle høje træer som minimum 6 meter over jordoverfladen. En sløruglekasse opsættes i lader, maskinhuse og andre udhuse, hvor den kan flyve ud og ind hele døgnet. En kirkeuglekasse kan opsættes ude under et tagudhæng eller inde i lader og på loftsrum, ligeledes hvor der er fri indflyvningsmulighed nat og dag.

Uglekassen skal fores

Inden du opsætter uglekasser, er det nødvendigt lægge et bunddække med cm 5 flis eller en hønserede af hårdt sammenpresset halm. Disse arter bringer nemlig ikke selv redemateriale til redekassen. Undlader man at fore kassen eller blot lægger halmen løst, er der en risiko for, at æggene triller ud i et hjørne, væk fra varmen under hunnen.