Stærekasser

Stærekasser hjælper en fugleart i tilbagegang

Ved at opsætte stærekasser i din have, bakker du op om stæren (Sturnus vulgaris), en af de mest almindelige yngle- og trækfugle i Danmark. Stærebestanden i Danmark er ikke desto mindre halveret siden midten af 1970´erne.

Hvorfor er stærebestanden vigende?

Den vigende bestand af stære i den danske natur har flere årsager. En af dem er udviklingen i landbruget. Den har medført, at marker til kreaturgræsning og enge er blevet omlagt til kornmarker eller forsvundet pga. dræning og tilgroning. En anden årsag er effektiviseringen af skovdriften, som har betydet, at syge og gamle træer med sprækker og huller bliver fældet for at give plads til nye træer. Det giver færre redemuligheder til stæren, der er en hulrugende ynglefugl og naturligt vil søge efter egnede redesteder i hulheder i træer. Manglen på redesteder kan du som haveejer heldigvis påvirke ved at opsætte stærekasser i din have.

Opbyg en bestand af stære i haven

Stære vil gerne yngle i opsatte stærekasser tæt på huse og mennesker. Når du sætter stærekasser op, skal du ikke opgive håbet, hvis ikke alle kasser bliver fyldt den første ynglesæson. Stærene skal lige have mulighed for at opdage redekasserne. Når det sker, kan du til gengæld forvente, at de samme stære vil vende tilbage år efter år og tage både egne unger og andre ungfugle med. Stærebestanden i din have vil således vokse år for år. Du vil også erfare, at stærekasserne ikke kun kommer i brug i ynglesæsonen. De milde vintre gør, at stadigt flere stære overvintrer i Danmark. Og på de kolde vinterdage vil stære og andre fugle søge ly for blæst og kulde i bunden af redekasserne.

En flittig hjælpegartner

Om sommeren lever stæren især af insekter, regnorme, larver og snegle. Det kræver mange tusinde larver og orme at opfostre et kuld stæreunger. Og stærene vil bl.a. gå efter de gåsebillelarver og stankelbenlarver, der lever af græssets rødder og får det til at visne. Har du mange stære i din have, kan du på den måde holde gåsebillelarverne væk fra din græsplæne helt uden at bruge sprøjtemidler

Hvor skal stærekassen placeres?

Næsten uanset hvor du placerer dine stærekasser, vil stærene tage dem i brug. Stærekasser skal helst hænge i 4-7 meters højde, og du kan hænge dem op i et træ, på en bygning eller på en pæl. Stæren vil gerne yngle tæt på artsfæller, og det er derfor en god ide at opsætte flere stærekasser tæt på hinanden. Alternativt kan du gøre det meget nemt ved at opsætte et stære redekasse højhus eller et stære rækkehus.

Guide til at bygge stærekasser

Har du lyst til at bygge din egen stærekasse, finder du på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside en udførlig guide i Fuglekasser – sådan bygger du selv.

Har du hverken lyst eller tid til selv at bygge stærekasser, kan du på GreenTools.dk købe forskellige typer stære redekasser. GreenTools® Denmark stærekasser følger anbefalede mål fra Dansk Ornitologisk Forening. Derudover er de fremstillet af 22 mm tykke brædder af CFS-certificeret og bæredygtig douglasgran og lærketræ, der isolerer effektivt imod både kulde og varme. I nederste hjørne af stærekassen er der et dræn, så vandet ikke kan samle sig i kassen. Her kan du læse mere om egenskaberne ved en optimal fuglekasse til havens fugle.