Redekasse til stær

Stær – en folkekær trækfugl og sanger

Stær (Sturnus vulgaris) er en almindelig yngle- og trækfugl i hele Danmark. I juli-oktober trækker de fleste stære bort til Storbritannien og den nordvesteuropæiske Nordsøkyst. I februar-marts vender de retur til Danmark, hvor stæren er en folkekær forårsbebuder med sin varierede og smukke sang. Stærehannen synger primært fra marts og ind i maj måned for at forsvare sit territorium og tiltrække hunner. Sangen består af kaglende og fløjtende toner og krydres med efterligninger af andre fugles sang og menneskeskabte lyde som f.eks. mobiltelefoners forskellige ringetoner. Den ældre og erfarne han vil ofte have 15-20 imitationer i sit repertoire.

Stærene har brug for vores hjælp

Desværre er stærebestanden i Danmark halveret siden midten af 70`erne. Den negative udvikling skyldes først og fremmest udviklingen i landbruget med omlægning fra kvægbrug til korndyrkning og heraf færre marker til kreaturgræsning. Desuden er mange enge, hvor stærene finder en stor del af deres føde, forsvundet på grund af tilgroning og dræning. Som en konsekvens af den den effektive skovdrift er der desuden langt mellem gamle træer med naturlige redehuller, som stærene kan yngle i. De færre naturlige redehuller er et problem, fordi stæren er fra naturens side er hulrugende og afhængig at kunne ruge i huller i gamle træer. Stæren har derfor hårdt brug vores hjælp til at skabe flere ynglesteder i opsatte stærekasser.

Opbyg ”din egen” stærebestand i haven

En stær er ikke sky over for mennesker og yngler gerne i haver og tæt på huse i opsatte stærekasser. Sætter du flere stærekasser, er det ikke sikkert, at der komme stære i dem alle det første år. Men når de først opdager redekasserne, vender de tilbage år efter år til de samme kasser og tager unger og andre ungfugle med. På den måde vil stærebestanden i din have vokse stille og roligt. Stadig flere stære overvintrer i Danmark, muligvis på grund af de milde vintre. Når du opsætter redekasser til stære, giver du derved også de overvintrende stære bedre muligheder for at klare sig igennem vinteren.

Guide til at bygge en stæreredekasse

Har du mod på at bygge din egen stærekasse, finder du på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside den gode og udførlige guide Fuglekasser – sådan bygger du selv.
Kniber det med lysten, tiden eller håndelaget til selv at bygge redekassen, kan du på GreenTools.dk købe forskellige typer stærekasser. GreenTools® Denmark stærekasser opfylder alle de anbefalede mål fra Dansk Ornitologisk Forening. De er fremstillet af 22 mm tykke brædder af CFS-certificeret og bæredygtig douglasgran og lærketræ, der giver den nødvendige isolation mod både kulde og varme. I nederste hjørne af hver kasse er der desuden et dræn, så vandet ikke kan samle sig i kassen. Her kan du læse mere om egenskaberne ved en optimal fuglekasse til havens fugle.

Placering af redekasse til stær

Stærene tager flittigt de opsatte stærekasser i brug, næsten uanset hvor de placeres. Du kan hænge stærekassen op på en bygning, i et træ eller på en pæl, helst 4-7 m oppe. Stæren yngler gerne tæt på artsfæller. Det er derfor en god ide at opsætte flere stærekasser tæt på hinanden. Du kan også gøre det endnu nemmere ved opsætte et stære rækkehus eller et stære redekasse højhus.

Stære spiser skadelige larver

Stæren er alsidig, når det kommer til føde. Om sommeren lever den især af insekter, regnorme, larver og snegle. Føden finder stæren særligt på afgræssede enge og på græsplæner. Her vil den gå rundt på jorden og stikke næbet i græsset for at presse græs, strå og jord til side, så orme og larver kommer til syne. Det kræver mange tusinde larver og orme at opfostre et kuld stæreunger. Og stærene vil bl.a. gå efter de gåsebillelarver og stankelbenlarver, der lever af græssets rødder og får det til at visne. Har du mange stære i din have, kan du på denne holde gåsebillelarverne væk fra din græsplæne – og det helt uden at bruge sprøjtemidler! Om efteråret og vinteren består stærens føde hovedsageligt af frugter og bær.

Sort sol – et fantastisk fænomen

I forårets og efterårets træktid samles stære i store tusindtallige flokke i det sydlige Jylland for at overnatte i marsken og ved de vestjyske fjorde. På disse områders fugtige græsmarker finder stærene rigeligt med stankelbenslarver, gåsebillelarver og anden føde i strandendes tangbanker. Fænomenet ”Sort Sol” opstår, når tusindvis af stære hen under aften samles på de fælles overnatningspladser i rørskove, ved søer og moser og i pilekrat. De enorme flokke, helt op til en halv million, af flyvende stære kan på afstand røgskyer, der formørker solen, deraf navnet ”Sort Sol”. Stæreflokkenes flugtmanøvrer tegner desuden fantastiske mønstre på himlen.

Sådan nedlægges en rovfugl

Vidste du for resten, at stære, når de flyver i flok og bliver angrebet af en rovfugl, kan forsvare sig ved at bombardere rovfuglen med gylp og fugleklatter. Fugleklatterne og gylpen klæber nemlig rovfuglens fjerdragt sammen, så den mister sin flyveevne. I enkelte tilfælde er det blevet observeret, at rovfuglen er druknet efter at have været udsat for sådan et modangreb over vand.